Câu hỏi thảo luận 1:

Tôi mua 01 xe máy Honda với giá mua tại cửa hàng 35 triệu đồng, sau đó tôi mua mũ bảo hiểm mới với giá 300 nghìn đồng, mua bảo hiểm bắt buộc với giá 100 nghìn đồng, nộp thuế và đăng ký xe hết 2 triệu đồng, đổ 50 nghìn đồng tiền xăng. Tôi đi xe mới đến cơ quan và bạn bè hỏi xe của tôi giá bao nhiêu tiền? Tôi băn khoăn chưa biết trả lời thế nào?  Các bạn áp dụng nguyên tắc giá gốc để tính giá trị xe. 

Mời các bạn thảo luận chủ đề với một số câu hỏi gợi ý sau:
1. Nguyên tắc giá gốc là gì?
2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tài sản mua được tính giá như thế nào?
3. Trong những chi phí tôi đã chi ra, những chi phí nào giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng?
4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm có gắn liền với xe không?

Các bạn thảo luận tình huống trên nhé!. 

Nguyễn Thanh Hoàng Anh
Nguyễn Thanh Hoàng Anh
7
| 4 1 2
Asked on 4/8/16, 12:50 AM
1
vote
578 Views

Cô gợi ý đáp án thảo luận chủ đề trên: Tài sản mua về được tính giá theo nguyên tắc giá gốc, tức là bằng giá mua + các chi phí liên quan trực tiếp - các khoản giảm trừ. Vì thế xe của tôi có giá = 35 + 2 = 77 triệu đồng Các chi phí khác như mũ bảo hiểm, xăng xe, bảo hiểm ,... là các chi phí thường xuyên, không nằm trong chi phí từ khi đầu tư đến khi xe ở trạng trái sẵn sàng sử dụng, do đó không tính vào giá trị xe

Nguyễn Thanh Hoàng Anh
on 5/7/16, 5:53 AM

Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. Nguyên giá= giá mua thực tế + các chi phí liên quan trực tiếp - các khoản giảm trừ. 2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tài sản mua được tính: 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 đồng 3. Những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng: Tiền mua bảo hiểm xe, tiền mua mũ bảo hiểm và tiền xăng. 4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe. Vì chúng chỉ được sử dụng trong một khoảng thời gian, chứ không gắn liền với xe mãi. Chúng chỉ là những chi phí giúp xe trong trạng thái sẵn sàng sử dụng và được chi tiêu liên tục.

Đồng Thị Linh
Đồng Thị Linh
5
| 1 0 1
Answered on 5/7/16, 5:53 AM
0
vote

1) Nguyên tắc giá gốc:

Tài sản phải được kế toán theo giá gốc, trong đó giá gốc được tính bằng tiền hay tương đương tiền mà doanh nghiệp phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó tại thời điểm được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

2) Gía gốc của tài sản được mua = giá mua tại cửa hàng 35 triệu đồng + chi phí trước khi sử dụng = 35 triệu + 2 triệu = 37 triệu

3) Chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng = chi phí nộp thuế và đăng ký xe = 2 triệu 

4) Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

 

Đỗ Nguyễn Hữu Tấn
Đỗ Nguyễn Hữu Tấn
5
| 0 0 1
Answered on 5/4/16, 9:20 AM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: "Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể".

2. Theo nguyên tắc giá gốc thì giá của xe là : 35 triệu + 2 triệu = 37 triệu.

3. Các chi phí giúp xe sẵn sàng để được sử dụng là: chi phí nộp thuế và đăng ký xe 2 triệu.

4. Tiền mua bảo hiểm, mũ bảo hiểm và tiền xăng là những chi phí không gắn liền với xe.

Nguyễn Thị Bích Trâm
Nguyễn Thị Bích Trâm
5
| 0 0 1
Answered on 4/25/16, 4:56 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

2. Đối với tài sản cố định được mua sắm (xe máy): Nguyên giá = Giá mua thực tế (ghi trên hóa đơn) + Chi phí trước khi sử dụng - Các khoản giảm trừ

Như vậy, theo nguyên tắc giá gốc, giá của xe là: 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 (đồng)

3. Các chi phí giúp xe sẵn sàng sử dụng:

- Bảo hiểm bắt buộc: 100.000 đồng

- Nộp thuế và đăng ký xe: 2.000.000 đồng
- Xăng: 50.000 đồng

4. Tiền mua bảo hiểm, mũ bảo hiểm, tiền xăng là những chi phí không gắn liền với xe.

Answered on 4/25/16, 3:17 PM
0
vote

1.Nguyên tắc giá gốc: tài sản phải được kế toán theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. 

2.Nguyên giá = giá mua thực tế + Chi phí trước khi sử dụng - Các khoản giảm trừ = 35.000.000 + 2.000.000= 37.000.000

3. Tiền mua mũ bảo hiểm, tiền mua xăng và tiền mua bao hiểm xe

4. Không gắn liền với xe

Nguyễn Hồng Diệp
Nguyễn Hồng Diệp
5
| 0 0 1
Answered on 4/25/16, 7:04 AM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: “Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể”.

Đối với tài sản cố định được mua sắm (xe máy): Nguyên giá = Giá mua thực tế (ghi trên hóa đơn) + Chi phí trước khi sử dụng - Các khoản giảm trừ

2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì xe máy được tính giá như sau:

35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 đồng

3. Những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng: Tiền mua bảo hiểm xe, tiền mua mũ bảo hiểm và tiền xăng.

4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe. 

Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo
5
| 1 0 0
Answered on 4/25/16, 4:13 AM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: nguyên tắc này đòi hỏi khi đơn vị mua một tài sản thì phải được ghi chép theo chi phí tại thời điểm xảy ra (tính bằng theo giá tại thời điểm mua cộng với các chi phí liên quan để đưa chúng vào sử dụng mà không tính thêm thuế GTGT), và điều này sẽ không thay đổi nếu giá trị thị trường của những tài sản có thể thay đổi ở thời điểm sau này.

2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tính giá: Giá gốc= 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 (đồng) 3. Những chi phí giúp xe sẵn sàng sử dụng: - Bảo hiểm bắt buộc: 100.000 đồng - Nộp thuế và đăng ký xe: 2.000.000 - xăng: 50.000 4. - Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Phan Thành Nhân
Phan Thành Nhân
5
| 0 0 0
Answered on 4/11/16, 4:32 AM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: nguyên tắc này đòi hỏi khi đơn vị mua một tài sản thì phải được ghi chép theo chi phí tại thời điểm xảy ra (tính bằng theo giá tại thời điểm mua cộng với các chi phí liên quan để đưa chúng vào sử dụng mà không tính thêm thuế GTGT), và điều này sẽ không thay đổi nếu giá trị thị trường của những tài sản có thể thay đổi ở thời điểm sau này.

2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tính giá: Giá gốc= 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 (đồng)

3. Những chi phí giúp xe sẵn sàng sử dụng:

- Bảo hiểm bắt buộc: 100.000 đồng

- Nộp thuế và đăng ký xe: 2.000.000
- xăng: 50.000

4. - Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Trần Đình Khanh
Trần Đình Khanh
5
| 0 0 0
Answered on 4/10/16, 12:16 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. 2. Nguyên giá = giá mua thực tế (ghi trên hóa đơn) + chi phí trước khi sử dụng - các khoản giảm trừ = 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 (đồng). 3. Những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng là: Tiền mua mũ bảo hiểm (300 nghìn đồng); tiền mua bảo hiểm bắt buộc (100 nghìn đồng); đổ xăng (50 nghìn). 4. Mũ bảo hiểm, tiền xăng, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Answered on 4/24/16, 8:32 AM
0
vote

Cuối tuần này, cô sẽ gửi đáp án gợi ý tất cả tình huống thảo luận nhé. 

Nguyễn Thanh Hoàng Anh
Nguyễn Thanh Hoàng Anh
7
| 4 1 2
Answered on 4/12/16, 3:28 PM
0
vote

1

- Nguyên tắc giá gốc là tài sản phải được kế toán theo giá gốc. Trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận.

- Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

2

- Giá tài sản mua = 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000đ

3

- Tiền thuế, tiền đăng kí xe.

4

- Mũ bảo hiểm, xăng xe, bảo hiểm xe máy không là gắn liền với xe.

Lưu Thị Kim Chi
Lưu Thị Kim Chi
5
| 0 0 1
Answered on 4/11/16, 2:49 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc là gì?

Nguyên tắc giá gốc yêu cầu các loại tài sản mà doanh nghiệp đang nắm giữ phải được ghi nhận theo chi phí thực tế do doanh nghiệp đã bỏ ra để có được các loại tài sản đó. Nói cách khác là nó phải được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền đã trả, phải trả vào thời điểm tài sản được ghi nhận.

2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tài sản mua được tính giá như thế nào?

Nguyên giá = Giá mua thực tế (ghi trên hóa đơn) + Chi phí trước khi sử dụng - Các khoản giảm trừ

Nguyên giá = 35 triệu + 2 triệu = 37 triệu

3. Trong những chi phí tôi đã chi ra, những chi phí nào giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng?

Tiền mua mũ bảo hiểm, tiền xăng xe và tiền mua bảo hiểm.

4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm có gắn liền với xe không?

Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe nhưng là các chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng được, do đó không tính vào giá của xe.

 

Lê Phát Tiến
Lê Phát Tiến
5
| 0 0 0
Answered on 4/10/16, 5:37 PM
0
vote
 1. Nguyên tắc giá gốc: tài sản phải được kế toán theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. 

  2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì xe máy được tính giá như sau:

  35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 đồng

  3. Những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng là: Chi phí nộp thuế và đăng ký xe.

  4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Bùi Hải Yến
Bùi Hải Yến
5
| 1 0 0
Answered on 4/10/16, 6:23 PM
0
vote

1. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lí của tài sản đó vào thời điểm tài sản đó được ghi nhận.

Giá gốc của tài sản nói chung và của hàng tồn kho nói riêng phản ánh toàn bộ chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra để có được tài sản ở trạng thái sẵn sàng sử dụng được. 

2. Nguyên giá = giá mua thực tế (ghi trên hóa đơn) + chi phí trước khi sử dụng - các khoản giảm trừ

Giá tài sản mua: 35 000 000 + 2 000 000 = 37 000 000.

3. Chi phí giúp xe ở trạng thái sẵn sàng sử dụng là: chi phí nộp thuế và đăng kí xe.

4. Mũ bảo hiểm, tiền xăng xe, mua bảo hiểm không gắn liền với xe nhưng giúp xe ở trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Answered on 4/10/16, 9:17 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

2. Nguyên giá = Giá mua thực tế (ghi trên hóa đơn) + chi phí trước khi sử dụng - các khoản giảm trừ.

Nguyên giá = 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 (đồng).

3. Những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng: tiền mua bảo hiểm xe, tiền mua mũ bảo hiểm và tiền xăng.

4. Mũ bảo hiểm, tiền xăng xe và tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Đặng Mai Hân
Đặng Mai Hân
5
| 0 0 1
Answered on 4/20/16, 1:01 PM
0
vote

1. 

Nguyên tắc giá gốc yêu cầu các loại tài sản mà doanh nghiệp đang nắm giữ phải được ghi nhận theo chi phí thực tế do doanh nghiệp đã bỏ ra để có được các loại tài sản đó. Nghĩa là nó phải được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền đã trả, phải trả vào thời điểm tài sản được ghi nhận.

2.

Nguyên giá = Giá mua thực tế (ghi trên hóa đơn) + Chi phí trước khi sử dụng - Các khoản giảm trừ

Theo đề bài, ta có:

Nguyên giá = 35 triệu + 2 triệu = 37 triệu

3.

Tiền mua mũ bảo hiểm, tiền xăng xe & tiền mua bảo hiểm.

4.

Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe nhưng là các chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng được, do đó không tính vào giá của xe.

 

 

Phạm Đình Minh Duyên
Phạm Đình Minh Duyên
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 5:47 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. 2. Tài sản mua được tính: 35000000+2000000=37000000đ 3. Tiền mua mũ bảo hiểm, tiền mua bảo hiểm và tiền xăng. 4. Mũ bảo hiểm, tiền mua bảo hiểm và tiền xăng xe không gắn liền với xe. Mũ bảo hiểm có thể được dùng cho xe khác, bảo hiểm xe có giới hạn và tiền xăng là chi phí chi tiêu.

Nguyễn Thị Tuyết Trang
Nguyễn Thị Tuyết Trang
5
| 0 0 1
Answered on 4/24/16, 9:06 AM
0
vote

1.Nguyên tắc giá gốc:

Theo nguyên tắc này, tài sản phải được kế toán theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tài sản mua được tính giá như sau:

Giá gốc chiếc xe máy: 35.000.000+2.000.000=37.000.000

3. Trong những chi phí đã chi ra, những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng:

Chi phí bảo hiểm bắt buộc 100.000, nộp thuế và đăng kí xe 2.000.000.

4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

 

 

Answered on 4/11/16, 5:54 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

2. Nguyên giá = Giá mua thực tế (ghi trên hóa đơn) + chi phí trước khi sử dụng - các khoản giảm trừ.

Nguyên giá = 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 (đồng).

3. Những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng: tiền mua bảo hiểm xe, tiền mua mũ bảo hiểm và tiền xăng.

4. Mũ bảo hiểm, tiền xăng xe và tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Answered on 4/20/16, 1:09 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được kế toán theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản tài sản được ghi nhận. Gía gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tài sản mua được là: 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000

3. Những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng là: tiền thuế và đăng ký xe

4. Mũ bảo hiểm, tiền xăng và tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe

 

Lê Thị Thuý Viên
Lê Thị Thuý Viên
5
| 0 0 1
Answered on 4/24/16, 1:23 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc:

Theo nguyên tắc giá gốc, tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

2. Theo nguyên tắc giá gốc thì giá của xe là 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 đồng

3. Các chi phí giúp xe sẵn sàng để được sử dụng: tiền mua mũ bảo hiểm,mua bảo hiểm, tiền xăng.

4. Tiền mua bảo hiểm, mũ bảo hiểm và tiền xăng là những chi phí không gắn liền với xe.

Lê Ngọc Hồng Hương
Lê Ngọc Hồng Hương
5
| 1 0 1
Answered on 4/22/16, 2:20 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc:  Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc:

Nguyên giá = Giá mua thực tế+ chi phí trước khi sử dụng - các khoản giảm trừ.

Nguyên giá= 35.000.000 đồng + 2.000.000 đồng = 37.000.000 đồng.

3. Những chi phí giúp xe ở trong trạng thái sẵn sàng sử dụng: mũ bảo hiểm (300.000 đồng) và bảo hiểm bắt buộc (100.000 đồng).

4. Mũ bảo hiểm, tiền xăng xe và tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Vũ Thị Ngân Giang
Vũ Thị Ngân Giang
5
| 0 0 0
Answered on 4/12/16, 12:07 PM
0
vote

1. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lí của tài sản đó vào thời điểm tài sản đó được ghi nhận.

Giá gốc của tài sản nói chung và của hàng tồn kho nói riêng phản ánh toàn bộ chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra để có được tài sản ở trạng thái sẵn sàng sử dụng được. 

2. Nguyên giá = giá mua thực tế (ghi trên hóa đơn) + chi phí trước khi sử dụng - các khoản giảm trừ

Giá tài sản mua: 35 000 000 + 2 000 000 = 37 000 000.

3. Chi phí giúp xe ở trạng thái sẵn sàng sử dụng là: chi phí nộp thuế và đăng kí xe.

4. Mũ bảo hiểm, tiền xăng xe, mua bảo hiểm không gắn liền với xe nhưng giúp xe ở trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Phan Thị Thùy An
Phan Thị Thùy An
5
| 0 0 1
Answered on 4/24/16, 5:26 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

2. Theo nguyên tắc giá gốc thì giá của xe là : 35 triệu + 2 triệu = 37 triệu.

3.Các chi phí giúp xe sẵn sàng để được sử dụng: tiền mua mũ bảo hiểm, tiền xăng.

4. Tiền mua bảo hiểm, mũ bảo hiểm và tiền xăng là những chi phí không gắn liền với xe.

Answered on 4/17/16, 9:31 AM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: “Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể”.

2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tài sản mua được tính giá như sau:

35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 đồng

3. Những chi phí sau giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng: Chi phí nộp thuế và đăng ký xe.

4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Đào Kiến Trọng
Đào Kiến Trọng
5
| 1 0 1
Answered on 4/10/16, 10:11 AM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. 2. Nguyên giá = Giá mua thực tế (ghi trên hóa đơn) + Chi phí trước khi sử dụng - Các khoản giảm trừ Nguyên giá = 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 (đồng) 3. Những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng: tiền mua bảo hiểm xe, tiền mua mũ bảo hiểm và tiền xăng. 4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe. Đó chỉ là những chi phí giúp xe trong trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Trần Thiện Tâm
Trần Thiện Tâm
5
| 0 0 0
Answered on 4/11/16, 1:25 PM
0
vote

1, Nguyên tắc giá gốc: Khi đơn vị mua một tài sản, thì phải ghi chép theo chi phí (giá phí) thời điểm mua, và điều này không thay đổi nếu giá trị thị trường của những tại sản này có thể thay đổi ở những thời điểm sau này (trừ khi có quy định trong chuẩn mực kế toán thay đổi).

2, Chi phí của tài sản được xác định là toàn bộ chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được tài sản ở trạng thái sẵn sàng sử dụng được. Như vậy, giá gốc gồm giá mua thực tế cộng với chi phí trước khi sử dụng.

3, Những chi phí giúp xe ở trong trạng thái sẵn sàng sử dụng: mũ bảo hiểm với giá 300.000 đồng bảo hiểm bắt buộc với giá 100 nghìn đồng, và tiền xăng 50.000 đồng.

4, Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm có gắn liền với xe không?

Trước hết, "gắn liền với xe" em hiểu là chi phí cho mũ bảo hiểm, tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm được tính vào giá trị chiếc xe. Như vậy, thì mũ bảo hiểm, tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe. Vì đây là những chi phí phải đáp ứng thường xuyên trong quá trình sử dụng xe. Còn chi phí nộp thuế và đăng ký xe chỉ được tính một lần trong cả quãng đời chiếc xe thì được tính vào giá trị xe.

Phạm Thanh Trà
Phạm Thanh Trà
5
| 1 0 0
Answered on 4/11/16, 2:32 PM
0
vote
 1. Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được kế toán theo giá gốc, trong đó giá gốc được tính bằng tiền hay tương đương tiền mà doanh nghiệp phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó tại thời điểm được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.
 2. Gía tài sản mua: 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000. Trong đó, tiền mua xe là 35 triệu, tiền nộp thuế và đăng ký xe là 2 triệu đồng.
 3. Chi phí giúp xe sẵn sàng sử dụng: tiền mua nón bảo hiểm, tiền mua bảo hiểm bắt buộc, tiền xăng.
 4. Các chi phí trên: Không gắn liền với xe.
Nguyễn Trọng Nghĩa
Nguyễn Trọng Nghĩa
5
| 0 0 1
Answered on 4/12/16, 2:52 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc:

  Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận.

  Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể”.

2. Giá gốc (nguyên giá) = Giá mua ghi trên hóa đơn + Chi phí trước khi sử dụng - Các khoản giảm trừ.

Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tài sản mua được tính giá như sau:

Tài sản mua = 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 đồng

3. Những chi phí sau giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng: Chi phí nộp thuế; chi phí đăng ký xe và tiền xăng.

4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Nguyễn Ngọc Huỳnh
Nguyễn Ngọc Huỳnh
5
| 0 0 0
Answered on 4/12/16, 3:53 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

2. Nguyên giá = Giá mua thực tế (ghi trên hóa đơn) + chi phí trước khi sử dụng - các khoản giảm trừ.

Nguyên giá = 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 (đồng).

3. Những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng: tiền mua bảo hiểm xe, tiền mua mũ bảo hiểm và tiền xăng.

4. Mũ bảo hiểm, tiền xăng xe và tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Phạm Thị Thùy Dương
Phạm Thị Thùy Dương
5
| 0 0 1
Answered on 4/12/16, 5:47 PM
0
vote

 

1. Nguyên tắc giá gốc: Theo nguyên tắc này thì khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến việc mua TSCD, CCDC, NVL, HH,… thì giá trị của chúng được xác định theo giá gốc chứ không phải theo giá thị trường, tính tại thời điểm mua và cộng với các chi phí liên quan để đưa chúng vào sử dụng.

Nguyên giá= giá mua thực tế + các chi phí liên quan trực tiếp - các khoản giảm trừ.

2. Tài sản mua được có giá=35.000.000+2.000.000 = 37.000.000 đồng.

3. Những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng là: tiền nộp thuế và đăng ký xe.

4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe vì  đó là các chi phí thường xuyên (mũ bảo hiểm không phải là bộ phận của xe và có thể dùng cho xe khác; còn bảo hiểm xe khi mua có quy định thời hạn rõ ràng, không phải sử dụng vĩnh viễn), do đó không tính vào giá trị xe. Còn tiền thuế và đăng ký xe lại được tính vào trị giá tài sản vì loại chi phí trên chỉ nộp một lần khi mới mua và là thủ tục bắt buộc để xe có thể lưu hành hợp lệ.

Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Kim Oanh
5
| 1 0 0
Answered on 4/10/16, 8:56 AM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc yêu cầu các loại tài sản doanh nghiệp đang nắm giữ phải được ghi nhận theo chi phí thực tế do doanh nghiệp đã bỏ ra để có được các loại tài sản đó. 

2. Theo nguyên tắc này, tài sản mua phải được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền đã trả, phải trả vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Cụ thể là: Nguyên giá = giá mua thực tế + các chi phí liên quan trực tiếp - các khoản giảm trừ.

Trong trường hợp này tài sản mua được tính giá: 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 đ

Trong đó 35.000.000 là tiền mua xe, 2.000.000 là tiền nộp thuế và đăng ký xe (chi phí gắn liền với xe).

3. Những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng bao gồm: bảo hiểm bắt buộc, tiền xăng, tiền mũ bảo hiểm.

4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe mà gắn liền với việc sử dụng của người mua xe.

Hồ Văn Hân
Hồ Văn Hân
5
| 1 0 0
Answered on 4/10/16, 9:24 AM
0
vote

1.Nguyên tắc giá gốc: Theo nguyên tắc này thì khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến việc mua TSCD, CCDC, NVL, HH,… thì giá trị của chúng được xác định theo giá gốc chứ không phải theo giá thị trường, tính tại thời điểm mua và cộng với các chi phí liên quan để đưa chúng vào sử dụng. Nguyên tắc giá gốc: bằng giá mua + các chi phí liên quan trực tiếp – các khoản giảm trừ. 2.Giá tài sản mua = tiền mua xe cộng với tiền nộp thuế và tiền đăng ký xe. giá gốc xe là 35 +2 = 37 triệu đồng. 3.Những chi phí giúp người mua ở trạng thái sẵn sàng sử dụng là: chi phí nộp thuế, đăng ký xe. 4.Mũ bảo hiểm, tiền xăng xe và tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Hoàng Thanh Duy Uyên
Hoàng Thanh Duy Uyên
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 9:34 AM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc là gì?

Nguyên tắc giá gốc yêu cầu các loại tài sản mà doanh nghiệp đang nắm giữ phải được ghi nhận theo chi phí thực tế do doanh nghiệp đã bỏ ra để có được các loại tài sản đó. Nói cách khác là nó phải được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền đã trả, phải trả vào thời điểm tài sản được ghi nhận.

2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tài sản mua được tính giá như thế nào?

Nguyên giá = Giá mua thực tế (ghi trên hóa đơn) + Chi phí trước khi sử dụng - Các khoản giảm trừ

Nguyên giá = 35 triệu + 2 triệu = 37 triệu

3. Trong những chi phí tôi đã chi ra, những chi phí nào giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng?

Tiền mua mũ bảo hiểm, tiền xăng xe và tiền mua bảo hiểm.

4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm có gắn liền với xe không?

Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe nhưng là các chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng được, do đó không tính vào giá của xe.

 

Trần Minh Trí
Trần Minh Trí
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 12:20 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

Nguyên giá= giá mua thực tế + các chi phí liên quan trực tiếp - các khoản giảm trừ.

2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tài sản mua được tính: 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 đồng

3. Những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng: tiền mua bảo hiểm xe, tiền mua mũ bảo hiểm và tiền xăng.

4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe. Vì chúng chỉ được sử dụng trong một khoảng thời gian, chứ không gắn liền với xe mãi. Chúng chỉ là những chi phí giúp xe trong trạng thái sẵn sàng sử dụng và được chi tiêu liên tục.

Trần Lê Gia Bảo
Trần Lê Gia Bảo
5
| 0 0 0
Answered on 4/10/16, 1:25 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: "Tài sản được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc tài sản được hình thành theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận".

2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc để ính giá tài sản:

Giá gốc = 35.000.000 (tiền mua xe) + 2.000.000 (nộp thuế và đăng ký xe) = 37.000.000 đồng.

3. Những chi phí giúp xe ở trạng thái sẵn sàng sử dụng: 2.000.000 đồng (Tiền nộp thuế và đăng ký xe).

4. Mũ bảo hiểm, tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

 

Nguyễn Thị Lệ Huyền
Nguyễn Thị Lệ Huyền
5
| 0 0 0
Answered on 4/10/16, 1:37 PM
0
vote

1. Theo nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được kế toán theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. 2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc ta có: Giá gốc= 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 (đồng). 3. Những chi phí giúp xe sẵn sàng sử dụng:  - Bảo hiểm bắt buộc: 100.000 (đồng). - Nộp thuế và đăng ký xe: 2.000.000 (đồng). - Xăng: 50.000 (đồng). 4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Trần Nguyễn Lê Vy
Trần Nguyễn Lê Vy
5
| 1 0 0
Answered on 4/10/16, 1:42 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

Nguyên giá= giá mua thực tế + các chi phí liên quan trực tiếp - các khoản giảm trừ.

2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tài sản mua được tính: 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 đồng

3. Những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng: tiền mua bảo hiểm xe, tiền mua mũ bảo hiểm và tiền xăng.

4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe. Vì chúng chỉ được sử dụng trong một khoảng thời gian, chứ không gắn liền với xe mãi. Chúng chỉ là những chi phí giúp xe trong trạng thái sẵn sàng sử dụng và được chi tiêu liên tục.

Phạm Thị Ngọc Hà
Phạm Thị Ngọc Hà
5
| 1 0 1
Answered on 4/10/16, 1:51 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: nguyên tắc này đòi hỏi khi đơn vị mua một tài sản thì phải được ghi chép theo chi phí tại thời điểm xảy ra (tính bằng theo giá tại thời điểm mua cộng với các chi phí liên quan để đưa chúng vào sử dụng mà không tính thêm thuế GTGT), và điều này sẽ không thay đổi nếu giá trị thị trường của những tài sản có thể thay đổi ở thời điểm sau này. 2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tính giá: Giá gốc= 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 (đồng) 3. Những chi phí giúp xe sẵn sàng sử dụng: - Bảo hiểm bắt buộc: 100.000 đồng - Nộp thuế và đăng ký xe: 2.000.000 - xăng: 50.000 4. - Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Phùng Đỗ Thịnh Phát
Phùng Đỗ Thịnh Phát
5
| 0 0 0
Answered on 4/10/16, 2:00 PM
0
vote

1. Nguyên tắc gái giá gốc: Nguyên tắc này yêu cầu các loại tài sản mà doanh nghiệp đang nắm giữ phải được ghi nhận theo chi phí thực tế do doanh nghiệp đã bỏ ra để có được loại tài sản đó. Nói cách khác là nó phải được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền đã trả, phải trả vào thời điểm tài sản được ghi nhận.
Nguyên giá = giá mua thực tế + các chi phí liên quan trực tiếp - các khoản giảm trừ.

2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tài sản mua = 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 (đồng).

3. Những chi phí nào giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng: tiền xăng, bảo hiểm bắt buộc, nộp thuế và đăng ký xe.

4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe. 

 

Nguyễn Dương Thảo Huyền
Nguyễn Dương Thảo Huyền
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 2:20 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

2. Giá tài sản mua: 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 đồng.

3. Chi phí nào giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng: bảo hiểm bắt buộc, thuế và đăng ký xe.

4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Duy Tân
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 2:53 PM
0
vote
 1. Nguyên tắc giá gốc: tài sản phải được kế toán theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.
 2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tài sản mua được tính giá: 35.000.000 (giá mua tại cửa hàng) + 2.000.000 (nộp thuế và đăng ký xe) = 37.000.000 (đồng).
 3. Trong những chi phí đã chi ra, những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng là: 2.000.000 (thuế và đăng ký xe).
 4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

 

Nguyễn Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Minh Trang
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 3:03 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: Khi mua một đơn vị tài sản thì phải ghi chép theo chi phí tại thời điểm xảy ra (tính bằng theo giá tại thời điểm mua + các chi phí liên quan để đưa vào sử dụng, không tính thêm thuế GTGT). Giá gốc không thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuản mực kế toán cụ thể.

2. Giá mua = Giá mua thực tế (ghi trên hóa đơn) + Chi phí trước khi sử dụng - Các khoản giảm trừ

=> Giá mua = 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 đồng.

3. Tiền mua mũ bảo hiểm, tiền xăng xe và tiền mua bảo hiểm.

4. Không gắn liền với xe.

 

Trương Thị Thu
Trương Thị Thu
5
| 1 0 0
Answered on 4/10/16, 3:45 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: nguyên tắc này đòi hỏi khi đơn vị mua một tài sản thì phải được ghi chép theo chi phí tại thời điểm xảy ra (tính bằng theo giá tại thời điểm mua cộng với các chi phí liên quan để đưa chúng vào sử dụng mà không tính thêm thuế GTGT), và điều này sẽ không thay đổi nếu giá trị thị trường của những tài sản có thể thay đổi ở thời điểm sau này.

2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tính giá: Giá gốc= 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 (đồng)

3. Những chi phí giúp xe sẵn sàng sử dụng:

- Bảo hiểm bắt buộc: 100.000 đồng

- Nộp thuế và đăng ký xe: 2.000.000
- xăng: 50.000

4. - Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Nguyễn Thanh Hằng
Nguyễn Thanh Hằng
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 4:21 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoạc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận.

Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

Giá gốc cảu tài sản nói chung và của hàng tồn kho nói riêng phản ánh toàn bộ chi phí thực tế doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản ở trạng thái sẵn sàng sử dụng được.

 2.Giá mua = Giá mua thực tế (ghi trên hóa đơn) + Chi phí trước khi sử dụng - Các khoản giảm trừ

 Giá mua xe = 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 đồng.

3. Trong những chi phí đã chi ra, những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụngTiền mua mũ bảo hiểm, tiền xăng xe và tiền mua bảo hiểm.

4.  Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm: không gắn liền với xe.

Huỳnh Thụy Huyền Trang
Huỳnh Thụy Huyền Trang
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 4:28 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: “Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể”.

Đối với tài sản cố định được mua sắm (xe máy): Nguyên giá = Giá mua thực tế (ghi trên hóa đơn) + Chi phí trước khi sử dụng - Các khoản giảm trừ

2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì xe máy được tính giá như sau:

35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 đồng

3. Những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng là: Chi phí nộp thuế và đăng ký xe.

4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Nguyễn Thị Tiểu My
Nguyễn Thị Tiểu My
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 4:58 PM
0
vote

1.  tài sản phải được kế toán theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

2. tài sản mua : 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000

3. chi phí:  thuế và đăng ký xe 2 triệu đồng.

4.không gắn liền với xe.

Đặng Nguyễn Nhật Minh
Đặng Nguyễn Nhật Minh
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 7:35 AM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: Nguyên tắc này yêu cầu các loại tài sản mà doanh nghiệp đang nắm giữ phải được ghi nhận theo chi phí thực tế do doanh nghiệp đã bỏ ra để có được các loại tài sản đó. Nói cách khác nó phải được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền đã trả, phải trả vào thời điểm tài sản được ghi nhận. giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể

2. Nguyên giá = giá mua thực tế + Chi phí trước khi sử dụng - Các khoản giảm trừ = 35.000.000 + 2.000.000= 37.000.000

3. Chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng: chi phí nộp thuế và đăng ký xe

4. Không gắn liên với xe

Answered on 4/10/16, 4:33 PM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

2. Áp dụng nguyên tắc giá gốc thì tài sản mua được tính:

 = 35 triệu + 2 triệu =37triệu đồng.

3. Chi phí nào giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng là: mua mũ bảo hiểm, mua bảo hiểm bắt buộc, tiền xăng.

4. Mũ bảo hiểm và tiền xăng xe, tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Answered on 4/16/16, 6:50 AM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được kế toán theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

2. Giá tài sản mua = 35.000.000 + 2.000.000 = 37.000.000 đ

3. Tiền thuế và đăng ký xe 2.000.000đ

4. Không gắn liền với xe.

Answered on 4/10/16, 8:59 AM
0
vote

1. Nguyên tắc giá gốc: tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

2. Theo nguyên tắc giá gốc thì giá của xe là : 35 triệu + 2 triệu = 37 triệu.

3.Các chi phí giúp xe sẵn sàng để được sử dụng: tiền mua mũ bảo hiểm,mua bảo hiểm, tiền xăng.

4. Tiền mua bảo hiểm, mũ bảo hiểm và tiền xăng là những chi phí không gắn liền với xe.

Answered on 4/17/16, 9:31 AM
0
vote

1: Nguyên tắc giá gốc: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lí của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có qui định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. 2: Nguyên giá= Giá mua thực tế (ghi trên hóa đơn) + Chi phí trước khi sử dụng + Các khoản giảm trừ. Nguyên giá xe đã mua= 35.000.000+ 2.000.000 = 37.000.000 (đồng) 3: Những chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng : Tiền mua bảo hiểm xe, tiền mua mũ bảo hiểm và tiền xăng. 4: Mũ bảo hiểm, tiền xăng xe và tiền mua bảo hiểm không gắn liền với xe.

Phan Thị Hồng
Phan Thị Hồng
5
| 0 0 1
Answered on 4/23/16, 10:24 AM
0
vote
 1. Nguyên tắc giá gốc:

Theo nguyên tắc này, tài sản phải được kế toán theo giá gốc, trong đó giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền mà doanh nghiệp đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

 1. Giá mua xe = giá mua tại cửa hàng + chi phí đăng ký và thuế bắt buộc

35 triệu + 2 triệu = 37 triệu

 1. Tiền thuế và đăng ký xe là chi phí giúp xe có thể ở trạng thái sẵn sàng sử dụng.
 2. Mũ bảo hiểm, tiền xăng xe và tiền bảo hiểm không gắn liền với xe.
Lê Thị Bích Trâm
Lê Thị Bích Trâm
5
| 2 0 0
Answered on 4/16/16, 2:30 AM
0
vote

Your answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!

Ask a Question

Keep Informed

About This Forum

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.

Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Stats

Asked: 4/8/16, 12:50 AM
Seen: 578 times
Last updated: 5/7/16, 5:53 AM