Những câu hỏi trắc nghiệm NLKT

Các bạn làm các câu hỏi trắc nghiệm sau, kiểm tra kiến thức của mình về môn NLKT:

Câu 1: Khi lập bảng cân đối kế toán, số dư từ tài khoản “Hao mòn TSCĐ” sẽ được trình bày:

a. Bên phần nguồn vốn và ghi dương

b. Bên phần tài sản và ghi âm

c. Bên phần tài sản và ghi dương

d. Bên phần nguồn vốn và ghi âm

Câu 2: Trường hợp nào sau đây không làm thay đổi số tổng cộng cuối cùng của Bảng cân đối kế toán:

a. Xuất quỹ tiền mặt trả nợ vay ngắn hạn của Ngân hàng 700

b. Mua hàng hoá chưa thanh toán 200

c. Vay ngắn hạn ngân hàng đề trả nợ người bán 300

d. Tất cả các trường hợp trên 

Câu 3: Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thuộc:

a. Nợ phải trả của doanh nghiệp

b. Vốn chủ sở hữu

c. Khoản lỗ

d. Tài sản ngắn hạn

Câu 4: Nghiệp vụ mua một công cụ lại ghi nhận vào chi phí trong kỳ, thay vì là tài sản, sẽ ảnh hưởng đến:

a. Bảng cân đối kế toán

b. Báo cáo kết quả kinh doanh

c. Cả hai nội dung này

d. Không phải hai nội dung này 

Câu 5: Khi lập báo cáo, kế toán ghi nhầm một khoản Phải thu khách hàng 200 sang Nguồn vốn, sai sót này sẽ làm Tài sản và Nguồn vốn chênh lệch:

a. Tài sản nhỏ hơn Nguồn vốn: 200

b. Tài sản nhỏ hơn Nguồn vốn: 400

c. Tài sản lớn hơn Nguồn vốn: 400

d. Tài sản lớn hơn Nguồn vốn: 200

Câu 6: Khi đơn vị mua vật liệu, dụng cụ, hàng hoá, TSCĐ thì giá ghi trên hoá đơn là:

a. Giá thị trường

b. Giá vốn của người bán

c. Giá thoả thuận giữa đơn vị với người bán

d. Không phải các giá trên 

 

Nguyễn Thanh Hoàng Anh
Nguyễn Thanh Hoàng Anh
7
| 4 1 2
Asked on 4/8/16, 1:02 AM
0
vote
694 Views

1. b 2.c 3.a 4.c 5.b 6.c

Lê Phát Tiến
on 4/10/16, 5:36 PM

1. B 2. D 3. A 4. C 5. B 6. C

Trần Hoàng Bảo
on 4/17/16, 1:15 PM

1-B 2-D 3-A 4-C 5-B 6-C

Nguyễn Thị Tú Uyên
on 4/20/16, 2:15 PM

Trả lời: 1. B 2. C 3. A 4. C 5. B 6. C

Nguyễn Thị Tiểu My
on 4/10/16, 5:01 PM

Đáp án là:

1B

2. C

3. A

4. C

5. B

6C

Chúc mừng các bạn nhé.

Nguyễn Thanh Hoàng Anh
Nguyễn Thanh Hoàng Anh
7
| 4 1 2
Answered on 4/28/16, 3:28 AM
0
vote

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. D

Hoàng Thị Xuân Thanh
Hoàng Thị Xuân Thanh
5
| 0 0 1
Answered on 4/26/16, 3:30 PM
0
vote

1.B

2.C

3.A

4.C

5.B

6.C

Nguyễn Thị Bích Trâm
Nguyễn Thị Bích Trâm
5
| 0 0 1
Answered on 4/25/16, 4:33 PM
0
vote

1B. 2C. 3A. 4C. 5B. 6C

Answered on 4/25/16, 3:36 PM
0
vote

1b 2c 3a 4c 5b 6c

Nguyễn Hồng Diệp
Nguyễn Hồng Diệp
5
| 0 0 1
Answered on 4/25/16, 6:56 AM
0
vote

1B. 2C. 3A. 4C. 5B. 6C

Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo
5
| 1 0 0
Answered on 4/25/16, 4:29 AM
0
vote

1. B 2. C 3. A 4. C 5. B 6. C

Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
5
| 0 0 0
Answered on 4/25/16, 1:48 AM
0
vote

1.B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C

Phan Thị Thùy An
Phan Thị Thùy An
5
| 0 0 1
Answered on 4/24/16, 5:22 PM
0
vote

1.B

2.C

3.A

4.C

5.B

6.C

Lê Thị Thuý Viên
Lê Thị Thuý Viên
5
| 0 0 1
Answered on 4/24/16, 1:05 PM
0
vote

1B 2D 3A 4C 5B 6C

Nguyễn Thị Tuyết Trang
Nguyễn Thị Tuyết Trang
5
| 0 0 1
Answered on 4/24/16, 8:57 AM
0
vote

1B 2C 3A 4C 5B 6C.

Phan Thị Hồng
Phan Thị Hồng
5
| 0 0 1
Answered on 4/23/16, 10:26 AM
0
vote

1B.

2C.

3A.

4C.

5B.

6C

Đồng Thị Linh
Đồng Thị Linh
5
| 1 0 1
Answered on 4/23/16, 4:31 AM
0
vote

1. B

2. C

3. A

4. C

5. B

6. C

Trương Thị Thu
Trương Thị Thu
5
| 1 0 0
Answered on 4/10/16, 3:49 PM
0
vote

1. B

2. D

3. A

4.C

5.B

6.C

Lê Ngọc Hồng Hương
Lê Ngọc Hồng Hương
5
| 1 0 1
Answered on 4/22/16, 2:32 PM
0
vote

1.b 2.d 3.a 4.c 5.b 6.d

Answered on 4/20/16, 1:07 PM
0
vote
 1. B
 2. C
 3. A
 4. C
 5. B
 6. C
Đặng Mai Hân
Đặng Mai Hân
5
| 0 0 1
Answered on 4/20/16, 1:00 PM
0
vote
Trần Hoàng Bảo
Trần Hoàng Bảo
5
| 1 0 1
Answered on 4/17/16, 1:16 PM
0
vote

1. C
2. C
3. A
4. C
5. B
6. C

 

Answered on 4/17/16, 9:34 AM
0
vote

1B 2C 3A 4C 5B 6B

Answered on 4/16/16, 10:46 AM
0
vote

1. B
2. C
3. A
4. C
5. B
6. C

Answered on 4/16/16, 6:18 AM
0
vote

1.B

2.C

3.A

4.C

5.B

6.C

 

Huỳnh Anh Huyền Trân
Huỳnh Anh Huyền Trân
5
| 0 0 0
Answered on 4/15/16, 10:00 AM
0
vote

1.B 2.C 3.A 4.C 5.B 6.C

Ngô Thị Bảo Khuyên
Ngô Thị Bảo Khuyên
5
| 0 0 1
Answered on 4/14/16, 1:33 AM
0
vote

1-B

2-C

3-A

4-C

5-B

6-C

Phạm Thị Thùy Dương
Phạm Thị Thùy Dương
5
| 0 0 1
Answered on 4/12/16, 5:50 PM
0
vote
 1. B
 2. C
 3. A
 4. C
 5. B
 6. C
Nguyễn Ngọc Huỳnh
Nguyễn Ngọc Huỳnh
5
| 0 0 0
Answered on 4/12/16, 4:07 PM
0
vote
 1. B
 2. C
 3. A
 4. C
 5. B
 6. C

 

Nguyễn Trọng Nghĩa
Nguyễn Trọng Nghĩa
5
| 0 0 1
Answered on 4/12/16, 2:55 PM
0
vote

1B, 2C, 3A, 4C, 5B, 6C

Vũ Thị Ngân Giang
Vũ Thị Ngân Giang
5
| 0 0 0
Answered on 4/12/16, 12:15 PM
0
vote

1 B

2 C

3 A

4 C

5 B

6 D

 

Answered on 4/11/16, 5:59 PM
0
vote

1. B

2. C

3. A

4. C

5. B

6. D

Lưu Thị Kim Chi
Lưu Thị Kim Chi
5
| 0 0 1
Answered on 4/11/16, 2:44 PM
0
vote

DA: 1B 2C 3A 4C 5B 6C

Trần đỗ thục uyên
Trần đỗ thục uyên
5
| 0 0 0
Answered on 4/11/16, 1:15 PM
0
vote

1.b 2.c 3.a 4.c 5.b 6.c

Trần Thiện Tâm
Trần Thiện Tâm
5
| 0 0 0
Answered on 4/11/16, 1:01 PM
0
vote

1. B 2. D 3. A 4. C 5. B 6. C

Answered on 4/11/16, 12:51 PM
0
vote

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

Ngô Nhật Trường
Ngô Nhật Trường
5
| 0 0 1
Answered on 4/11/16, 7:34 AM
0
vote

Trả lời:

1. B
2. C
3. A
4. C
5. B
6. C

Phan Thành Nhân
Phan Thành Nhân
5
| 0 0 0
Answered on 4/11/16, 4:35 AM
0
vote

1. B 

2. C

3. A

4. C

5. B

6.C

Answered on 4/10/16, 10:01 PM
0
vote

1. B;

2. C;

3. A;

4. C;

5. B;

6. C

Bùi Hải Yến
Bùi Hải Yến
5
| 1 0 0
Answered on 4/10/16, 6:24 PM
0
vote

1B. 2C. 3A. 4C. 5B. 6C

Answered on 4/10/16, 4:07 PM
0
vote

1.B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.D 

Trần Đình Khanh
Trần Đình Khanh
5
| 0 0 0
Answered on 4/10/16, 12:11 PM
0
vote

1.B

2.D

3.A

4.C

5.B

6.D

Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Duy Tân
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 2:59 PM
0
vote

1. B
2. C
3. A
4. C
5. B
6. C

Đào Kiến Trọng
Đào Kiến Trọng
5
| 1 0 1
Answered on 4/10/16, 9:52 AM
0
vote

1B 2C 3A 4C 5B 6D

Trần Nguyễn Lê Vy
Trần Nguyễn Lê Vy
5
| 1 0 0
Answered on 4/10/16, 1:09 PM
0
vote

1B 2C 3A 4C 5B 6C

Trần Lê Gia Bảo
Trần Lê Gia Bảo
5
| 0 0 0
Answered on 4/10/16, 9:03 AM
0
vote

Câu 1: b

Câu 2: b

Câu 3: a

CÂu 4: c

Câu 5: b

Câu 6: c

Đặng Nguyễn Nhật Minh
Đặng Nguyễn Nhật Minh
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 7:32 AM
0
vote

1B 2C 3A 4C 5B 6D

Phùng Đỗ Thịnh Phát
Phùng Đỗ Thịnh Phát
5
| 0 0 0
Answered on 4/10/16, 1:58 PM
0
vote

1. B;

2. C;

3. A;

4. C;

5. B;

6. C

Lê Thị Bích Trâm
Lê Thị Bích Trâm
5
| 2 0 0
Answered on 4/10/16, 11:15 AM
0
vote

câu1 b,câu 2 a, câu3 b, câu 4 c, câu 5 b,câu 6 c

 

Answered on 4/10/16, 12:09 PM
0
vote

1.B 2.C 3.A 4.C 5.B 6.C

Hoàng Thanh Duy Uyên
Hoàng Thanh Duy Uyên
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 9:39 AM
0
vote

1 B

2 C

3 A

4 C

5 B

6 C

Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Kim Oanh
5
| 1 0 0
Answered on 4/10/16, 8:51 AM
0
vote

câu1: b,

câu 2: a,

câu3: b,

câu 4: c,

câu 5: b,

câu 6 c

Nguyễn Thanh Hằng
Nguyễn Thanh Hằng
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 4:20 PM
0
vote

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. D

Hồ Văn Hân
Hồ Văn Hân
5
| 1 0 0
Answered on 4/10/16, 8:42 AM
0
vote

1. B

2. C

3. A

4. C

5. B

6. D

Trần Minh Trí
Trần Minh Trí
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 12:24 PM
0
vote

Câu 1: B, câu 2: C, câu 3: A, câu 4: C, câu 5: B, câu 6: C

Nguyễn Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Minh Trang
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 2:59 PM
0
vote

1-B

2-C

3-A

4-C

5-B

6-C

Nguyễn Thị Lệ Huyền
Nguyễn Thị Lệ Huyền
5
| 0 0 0
Answered on 4/10/16, 12:57 PM
0
vote

Câu 1: B;

Câu 2: C;

Câu 3: A;

Câu 4: C;

Câu 5: B;

Câu 6: D.

Huỳnh Thụy Huyền Trang
Huỳnh Thụy Huyền Trang
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 4:06 PM
0
vote

1.B
2.D
3.A
4.C
5.B
6.C


 

Nguyễn Dương Thảo Huyền
Nguyễn Dương Thảo Huyền
5
| 0 0 1
Answered on 4/10/16, 1:58 PM
0
vote

Your answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!

Ask a Question

Keep Informed

About This Forum

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.

Read Guidelines

Question tools

3 follower(s)

Stats

Asked: 4/8/16, 1:02 AM
Seen: 694 times
Last updated: 5/12/16, 3:24 AM