KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG

10/19/2016 07:10:11

MOS - Word

Thời gian: Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7
Địa điểm: Cơ sở Bình Triệu

10/19/2016 07:10:11

MOS - Excel

Thời gian: Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7
Địa điểm: Cơ sở Bình Triệu

10/19/2016 07:10:11

MOS - PowerPoint

Thời gian: Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7
Địa điểm: Cơ sở Bình Triệu

10/19/2016 07:03:38

MOS - Excel

Thời gian: Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7
Địa điểm: 02-04 NTT

10/19/2016 07:03:38

MOS - Word

Thời gian: Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7
Địa điểm: 02-04 NTT

10/19/2016 07:03:38

MOS - PowerPoint

Thời gian: Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7
Địa điểm: 02-04 NTT